Zawierzenie św. Józefowi – dzień 17

Dzień 17 – Józefie najczystszy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 17 – Józefie najczystszy

„Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano «przeczystego». Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa. Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację.”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

Módl się dla siebie, przez wstawiennictwo Józefa najczystszego, o dar ojcostwa i macierzyństwa, które oznacza wprowadzenie dziecka w doświadczenie życia. Poproś o ojców i matki, którzy będą odpowiedzialnymi rodzicami i nie będą zatrzymywać dziecka na siłę w domu rodzinnym, nie będą zniewalać, nie będą brać w posiadanie, ale uczynią je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Poproś wraz ze św. Józefem o czystość dla siebie, rozumianą jako „wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia”. „Św. Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa”. Módl się przez jego wstawiennictwo o to, abyś wtedy, gdy będzie to potrzebne, podjął się trudnej misji bycia osobą „drugiego planu” w Twojej rodzinie, w Twoich relacjach. Proś, abyś taką sytuację traktował jako łaskę, a nie jako konieczność. Naśladuj św. Józefa i ucz się od Niego przeżywania swojego powołania jako daru, a nie jako ofiary z życia; tak, abyś potrafił swoim milczeniem nie rozważać tego, na co można narzekać, ale byś dostrzegał te gesty, które budzą zaufanie. Proś dla wszystkich małżonków, kapłanów i osób konsekrowanych o umiejętność uczynienia z siebie daru, bo jak mówi papież Franciszek: „Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności.” Św. Józef, dzięki ciągłej, nieustannej relacji z Bogiem, zawsze podejmował dobre decyzje. Módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy nigdy nie pomyli „autorytetu z autorytaryzmem, służby z serwilizmem, konfrontacji z uciskiem, miłosierdzia z opiekuńczością, siły ze zniszczeniem”.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/sCAF7Yf-RNE

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/pGiwWGOPdgI