Zawierzenie św. Józefowi – dzień 8

Dzień 8 – Święty Józefie

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 8 – Święty Józefie

Święty Józef to postać piękna. Jej lakoniczny opis w Biblii wystarczy, aby zobaczyć tę postać w głębokie relacji Bogiem, który jest Ojcem. Uczył się od Najwyższego ojcostwa i wiemy, że zdał z niego egzamin w czasie największych prób. „Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach «synem Józefa». Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność. Wiemy, że był skromnym cieślą (por. Mt 13, 55), zaręczonym z dziewicą Maryją (por. Mt 1, 18; Łk 1, 27); «człowiekiem sprawiedliwym (Mt 1, 19), zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie (por. Łk 2, 22.27.39) i w czterech snach (por. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej «nie było dla nich miejsca» (Łk 2, 7). Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy (por. Łk 2, 8-20) i Magów (por. Mt 2, 1-12), którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła: «nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów» (Mt 1, 21). Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie Księgi Rodzaju (por. 2, 19-20). W świątyni, czterdzieści dni po narodzeniu, Józef wraz z Matką ofiarował Dziecię Panu i ze zdumieniem wysłuchał proroctwa, które Symeon wygłosił w odniesieniu do Jezusa i Maryi (por. Łk 2, 22-35). Aby bronić Jezusa przed Herodem, zamieszkał w Egipcie jako obcy (por. Mt 2, 13-18). Po powrocie do ojczyzny zamieszkał w ukryciu, w małej, nieznanej wiosce Nazaret w Galilei – skąd, jak mówiono «nie powstaje żaden prorok» i «nie może być nic dobrego» (por. J 7, 52; 1, 46) – daleko od Betlejem, swego miasta rodzinnego, i od Jerozolimy, gdzie wznosiła się świątynia. Kiedy właśnie podczas pielgrzymki do Jerozolimy zgubili dwunastoletniego Jezusa, On i Maryja szukali Go w udręce i znaleźli w świątyni, kiedy rozmawiał z nauczycielami Prawa (por. Łk 2, 41-5)”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 r.

Poproś w cichej modlitwie o łaskę zbudowania relacji ze św. Józefem. Poproś św. Józefa, żeby On, podobnie jak małego Jezusa, umiłował Ciebie swoim ojcowskim sercem. Jeżeli jesteś ojcem zapraszaj św. Józefa do Twojej rodziny. Niech nauczy Cię wytrwałości w znoszeniu trudów dla Twoich najbliższych. Niech Twoja rezygnacja z własnych ambicji pozwoli Ci wznieś się, tak, jak w przypadku św. Józefa, na najwyższy poziom budowania relacji. Jeśli jesteś matką, to poproś dla swojego męża o dzielne, opiekuńcze i troskliwe serca dla Ciebie i waszych dzieci. Jeżeli jesteś osobą konsekrowaną pomódl się przez wstawiennictwo św. Józefa o dar kontemplacji Boga w Twojej codzienności.

Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/YP0GgJXYiAs

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/_-P-BFl69tk