Rada Ekonomiczna

STATUT PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

I. Cel Rady

Kodeks Prawa Kanonicznego poleca powołać Parafialne Rady Ekonomiczne, których zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii (por. kan. 537 KPK).

II. Skład Rady i sposób jej powoływania

1.Proboszcz, a w razie jego braku administrator parafii, jest z urzędu przewodniczącym Rady (por. kan. 540 KPK).

2.Proboszcz jest wyłącznym reprezentantem parafii wobec władz państwowych i sądowych (por. kan. 532 KPK).

3.Rada składa się, zależnie od wielkości parafii, od 3 do 7 członków. Poza proboszczem członkami Rady winny być osoby świeckie będące praktykującymi katolikami, cieszące się dobrą sławą, mieszkające na terenie parafii i zorientowane w problemach ekonomiczno – finansowych.

4.Członków Rady powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i zaciągniętej opinii wśród wiernych.

5.Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza do czwartego stopnia oraz pracownicy parafii lub proboszcza.

6.Zaleca się, by przynajmniej jeden członek Rady był równocześnie członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

7.Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Ekonomicznej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.

8.Kadencja Rady trwa 4 lata. W przypadku zmiany proboszcza, nowy proboszcz współpracuje z dotychczasową Radą albo po dokładnym rozeznaniu powołuje nowy skład Rady. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. W przypadku śmierci proboszcza Rada wspomaga dziekana, który przejmuje pieczę nad parafią do czasu objęcia jej przez nowego proboszcza.

9.Działalność członków Rady jest bezinteresowna, chyba że chodzi o zwrot kosztów poniesionych w celach parafialnych. Członkostwo w Radzie nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności cywilnej ani finansowej.

10.Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji, opuszczenia parafii oraz przekroczenia wieku 70 lat.

11.Skład Rady oraz dokonane w nim zmiany powinny uzyskać zatwierdzenie Kurii Arcybiskupiej.

III. Kompetencje i działalność Rady

12.Rada jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje. Jeśli jednak kwalifikowana większość Rady (2/3 głosów) jest przeciwna decyzji proboszcza, sprawę należy przedstawić w Kurii Arcybiskupiej do rozstrzygnięcia.

13.Proboszcz zobowiązany jest do wysłuchania opinii Rady w następujących sprawach:

a) remont obiektów parafialnych

b) budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących

c) zmiana przeznaczenia budynków

d) kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości

e) dzierżawa gruntów

f) najem budynków parafialnych

g) angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych

h) zaciąganie kredytów – wysokość kredytu nie może przekroczyć możliwości jego spłaty przez parafię w terminie jednego roku

i) zgłaszanie działalności gospodarczej parafii.

14.Rada winna mieć do wglądu następujące dokumenty:

a) inwentarz dóbr parafialnych

b) wypis z ksiąg wieczystych potwierdzający własność nieruchomości należących do parafii

c) umowy pracownicze

d) umowy najmu i dzierżawy

e) polisy ubezpieczeniowe

f) dokumenty dotyczące opłat za wodę, gaz, elektryczność, ogrzewanie itp.

g) korespondencję z Kurią Arcybiskupią dotyczącą spraw ekonomicznych parafii

h) księgę protokołów posiedzeń Parafialnej Rady Ekonomicznej.

15.Parafia, poza wypadkiem nieopłacalności, winna mieć swoje konto w banku. Prawo dysponowania nim ma proboszcz, a pełnomocnikami są: wyznaczony przez proboszcza członek Parafialnej Rady Ekonomicznej i każdorazowy dziekan, a w przypadku parafii dziekańskiej – vicedziekan.

16.Na początku roku kalendarzowego proboszcz przedstawia Radzie do zaopiniowania budżet parafii oraz sprawozdanie za miniony rok. Podpisane przez Radę i zaopatrzone w jej uwagi sprawozdanie winno zostać przesłane do Kurii Arcybiskupiej.

17.Proboszcz przed opuszczeniem parafii winien przygotować wraz z Radą sprawozdanie o stanie ekonomicznym parafii dla swego następcy. Odpis tego sprawozdania powinien otrzymać również Ekonom Archidiecezji.

18.Zebrania Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Gdy proboszcz lub większość Rady uzna to za konieczne, należy zwoływać ją częściej. Wszyscy członkowie Rady powinni być powiadomieni przez proboszcza co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Obradom przewodniczy proboszcz według ustalonego przez niego porządku. Należy też przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie do omawianych spraw, chyba że z natury rzeczy wynika ich publiczny charakter.

19.Rada wybiera spośród siebie sekretarza, który protokołuje przebieg obrad oraz odczytuje sporządzony protokół na następnym posiedzeniu Rady. Księgę protokołów należy przechowywać w archiwum parafialnym oraz przedstawić ją do wglądu podczas wizytacji kanonicznej.

IV. Przepisy końcowe

20.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez nowy dekret Arcybiskupa Poznańskiego.