Zawierzenie św. Józefowi – dzień 11

Dzień 11 – Oblubieńcze Bogarodzicy

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 11 – Oblubieńcze Bogarodzicy

„Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki «stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego», jak mówi św. Jan Chryzostom. Św. Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że «uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w małość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu». Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami, wśród nich Teresa z Avila, która przyjęła go jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła; zainspirowana swoim doświadczeniem, Święta zachęcała innych do tej pobożności. W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony. Ufność ludu do św. Józefa streszcza się w wyrażeniu: «Ite ad Ioseph», które odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili faraona o chleb, a on odpowiedział: «Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie» (Rdz 41, 55). Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich braci (por. Rdz 37, 11-28) i który – według narracji biblijnej – stał się później rządcą Egiptu (por. Rdz 41, 41-44). Jako potomek Dawida (por. Mt 1, 16-20), z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana (por. 2 Sm 7), oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym, a Nowym Testamentem.”

List apostolski PATRIS CORDE Ojca Świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego 8 grudnia 2020 roku.

„Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki «stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego», jak mówi św. Jan Chryzostom.” Poproś przez jego wstawiennictwo o to, abyś złożył(a) całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Poproś o tę łaskę przez orędownictwo św. Józefa, który „przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w małość oddaną na służbę Mesjaszowi”. Na wzór św. Teresy z Avila, która przyjęła św. Józefa jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła, proś o łaskę nabożeństwa do Opiekuna Pana Jezusa. Ufając Opatrzności Bożej często powtarzaj: „Idę do Józefa!”.

Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/dYMDA_FNPdU

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/PmZ9QqORHLY