Zawierzenie św. Józefowi – dzień 6

Dzień 6 – Święta Trójco, Jedyny Boże

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 6 – Święta Trójco, Jedyny Boże

Święty Józef był wiernym wyznawcą Boga jedynego. Każdego poranka odmawiał modlitwę: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, […]”. Potem uczył się troistości Boga, patrząc na małego Jezusa. „Ewangelia J 3, 16-18 ukazuje *…+ tajemnicę miłości Boga do świata, który jest Jego stworzeniem. W krótkim dialogu z Nikodemem Jezus przedstawia się jako Ten, który wypełnia plan zbawienia świata przez Ojca. Stwierdza: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał» (w. 16). Słowa te wskazują, że działanie trzech Osób Boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego – stanowi jeden plan miłości, który zbawia ludzkość i świat, jest to plan naszego zbawienia. Bóg stworzył świat dobry, piękny, ale po grzechu świat naznaczony jest złem i demoralizacją, my, mężczyźni i kobiety, jesteśmy wszyscy grzesznikami. Dlatego Bóg mógłby ingerować, by osądzić świat, by zniszczyć zło i ukarać grzeszników. Tymczasem On miłuje świat, pomimo jego grzechów. Bóg kocha każdego z nas, nawet kiedy popełniamy błędy i oddalamy się od Niego. Bóg Ojciec tak bardzo miłuje świat, że aby go zbawić, daje to, co ma najcenniejszego: swojego jedynego Syna, który oddaje swe życie za ludzi, zmartwychwstaje, powraca do Ojca i wraz z Nim posyła Ducha Świętego. Trójca Święta jest więc Miłością, całkowicie w służbie świata, który chce zbawić i stworzyć na nowo. Dzisiaj, myśląc o Bogu Ojcu i Synu i Duchu Świętym, pomyślmy o Bożej miłości! I wspaniale byłoby, gdybyśmy poczuli się kochani. «Bóg mnie miłuje»: to uczucie dnia dzisiejszego. Kiedy Jezus stwierdza, że Ojciec dał swego Jednorodzonego Syna, spontanicznie myślimy o Abrahamie i jego ofierze z syna swego Izaaka, o którym mówi Księga Rodzaju (por. 22, 1-14): jest to «miara bez miary» miłości Boga. Pomyślmy też o tym, jak Bóg objawia się Mojżeszowi: pełen czułości, miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, pełen łaski i wierności (por. Wj 34,6). Spotkanie z tym Bogiem zachęciło Mojżesza, który, jak mówi nam Księga Wyjścia, nie bał się stanąć między ludem, a Panem, by powiedzieć do Niego: «Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem» (Wj 34, 9). I tak uczynił Bóg, posyłając swojego Syna. Jesteśmy synami w Synu dzięki mocy Ducha Świętego! Jesteśmy Bożym dziedzictwem! Drodzy *…+ nauczanie o Trójcy zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym pięknem, niewyczerpanym pięknem – dobrocią i prawdą, ale także pięknem! – pokornym, bliskim, które stało się ciałem, aby wejść w nasze życie, w nasze dzieje, w moją historię, w historię każdego z nas, aby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli się z Nim spotkać i mieć życie wieczne. To właśnie jest wiara: przyjąć Boga-Miłość, przyjąć tego Boga-Miłość, który daje się w Chrystusie i sprawia, że poruszamy się w Duchu Świętym; pozwolić Mu, by nas spotkał i zaufać Mu. Oto życie chrześcijańskie. Miłować, spotkać Boga, poszukiwać Boga. A On pierwszy nas poszukuje, On pierwszy nas spotyka.”

Papież Franciszek, audiencja generalna.

Przez wstawiennictwo św. Józefa poproś dla siebie, abyś mógł zafascynować się Bożym pięknem, dobrocią i prawdą. Poproś o taki sam entuzjazm wiary dla Twoich bliskich. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Podziękuj Bogu Ojcu za największy dar dla całego świata i dla Ciebie: Jezusa Chrystusa Zbawiciela. „Dzisiaj, myśląc o Bogu Ojcu i Synu i Duchu Świętym, pomyślmy o Bożej miłości! I wspaniale byłoby, gdybyśmy poczuli się kochani. «Bóg mnie miłuje»: to uczucie dnia dzisiejszego.” Powiedz Panu Bogu, że jesteś gotowy na przyjęcie Jego miłości. «Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem» (Wj 34, 9). I tak uczynił Bóg, posyłając swojego Syna. Jesteśmy synami w Synu dzięki mocy Ducha Świętego! Jesteśmy Bożym dziedzictwem!”. Jesteś dzieckiem Boga, dziedzicem dóbr nieprzemijających. Wiedziałeś o tym? Módl się, abyś żył na miarę godności dziecka Bożego. Powitajmy św. Józefa:

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://youtu.be/zUz50F3cwzU

Medytacja Józef 33- wersja pełna: https://youtu.be/ZDWfaIWuEZM