Zawierzenie św. Józefowi – dzień 26

Dzień 26 – Opiekunie dziewic

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha świętego. Amen

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

FORMA TEKSTOWA:

Dzień 26 – Opiekunie dziewic

Opiekunie dziewic „«Mąż sprawiedliwy» z Nazaretu posiada nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca. Ewangelista mówi o Maryi jako o «Dziewicy poślubione mężowi, imieniem Józef» (Łk 1, 27). Zanim zacznie się wypełniać «tajemnica od wieków ukryta w Bogu» (por. Ef 3, 9), Ewangelie stawiają przed nam obraz oblubieńca i oblubienicy. Zgodnie z obyczajem izraelskiego ludu obrzęd zaślubin obejmował dwa etapy: najpierw zawierano małżeństwo w sensie prawnym (były to właściwe zaślubiny), a dopiero po pewnym czasie mąż sprowadzał żonę do swego domu, Józef był więc «mężem» Maryi, zanim jeszcze z Nią zamieszkał; Maryja jednak zachowywała wewnętrzne pragnienie całkowitego oddania się wyłącznie Bogu. Można stawiać sobie pytanie, w jak sposób pragnienie to szło w parze z «zaślubinami». Odpowiedź daje jedynie dalszy tok zbawczych wydarzeń — czyli szczególne działanie Boga samego. Od momentu zwiastowania Maryja wie, iż swe dziewicze pragnienie oddania się Bogu w sposób wyłączny i całkowity ma wypełnić stając się Matką Syna Bożego. Macierzyństwo za sprawą Ducha Świętego jest tą formą oddania się Bogu, którego On sam oczekuje od Dziewicy «poślubionej» Józefowi. Maryja wypowiada swoje fiat. Okoliczność, że była «poślubiona» (czyli «przyrzeczona») Józefowi — zawiera się w Bożym Planie. Wskazują na to obaj cytowani Ewangeliści, ale w sposób szczególny Mateusz. Słowa wypowiedziane do Józefa są bardzo znamienne: «nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło» (Mt 1, 20). Słowa te wyjaśniają tajemnicę Oblubienicy Józefa. Maryja jest Dziewicą w swym macierzyństwie. «Syn Najwyższego» przyjął w Niej ludzkie ciało i stał się «Synem Człowieczym». Bóg, który przemawia do Józefa słowami anioła, zwraca się do niego jako do Oblubieńca Dziewicy z Nazaretu. To, co się dokonało w Niej za sprawą Ducha Świętego, oznacza równocześnie szczególne potwierdzenie widzi oblubieńczej, jaka istniała już wcześniej między Józefem, a Maryją. Zwiastun mówi do Józefa wyraźnie: «nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki». A zatem to, co się stało uprzednio — zaślubiny Józefa z Maryją — stało się wedle świętej woli Boga, winno przeto być zachowane. Maryja w swym Bożym macierzyństwie ma żyć dalej jako «Dziewica poślubiona mężowi» (por. Łk 1, 27).”

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II REDEMPTORIS CUSTOS o Świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

Módl się przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji młodych ludzi, którzy zamierzają się pobrać, aby czas przygotowania do ślubu wykorzystali na wzajemne poznanie się, natomiast współżycie zostawili na czas po ślubie. Módlmy się ze św. Józefem w intencji młodych ludzi zrzeszonych w Ruchu Czystych Serc, aby poznając siebie wzajemnie wobec Chrystusa, zbudowali w przyszłości trwałe związki małżeńskie, gdzie wzajemny szacunek i delikatność wobec spraw pożycia małżeńskiego będą narzędziami budowania relacji pełnych miłości. Poproś św. Józefa o opiekę nad osobami konsekrowanymi, które tak, jak On, zdecydowały się na dziewicze trwanie przy Maryi i Jej Synu. Dziewiczość w małżeństwie oznacza wstrzemięźliwość; pomódl się przez wstawiennictwo św. Józefa, małżonka Dziewicy, o umiejętność czekania wzajemnie na siebie, aby przez to okazywać sobie miłość. Poproś św. Józef o szczególny dar czystości dla mężczyzn i kobiet, żeby nie dali się zwieść pornografii – nierzeczywistemu, depczącemu godność człowieka obrazowi relacji międzyludzkich.

Powitajmy św. Józefa

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen

Medytacja Józef 33 https://www.youtube.com/watch?v=HG3bATwnuwg

Medytacja Józef 33- wersja pełna https://www.youtube.com/watch?v=qPNbp4xoqGc